ਐਮਟੀਐਸਐਮ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ

Ludhiana Punjabi

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (18 ਸਤੰਬਰ 2023) : – mwstr qwrw isMG mYmorIAl kwlj &wr ivmYn luiDAwxw ivKy iv`idAk vrHy 2023-24 leI Central students association dw gTn kIqw igAw[ ies vrHy CSA dy 41 ividAwrQI mYNbr cuxy gey hn[mwnsI nMU Head Girl,jspRIq kOr nMU Deputy Head Girl Aqy Anjali Gupta nMU President C.S.A. cuixAw igAw[

ies muberk mOky qy kwlj ipRMsIpl fw. ikrndIp kOr ny ividAwrQIAw nMU vDweI idMidAW hoieAW kwlj iv`c AnuSwsn bxwaux Aqy ividAwrQIAW Aqy AiDAwpkW ivckwr pul dI BUimkw inBwaux leI AwiKAw[kwlj dI pRbMDk kmytI dy pRDwn s. svrn isMG ,sk`qr s. gurbcn isMG pwhvw ny ividAwrQIAW nMU mbwrkbwd id`qw[

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *